గ్రిఫిన్ శాంటోపీట్రో యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని లాస్ ఏంజిల్స్‌లో జన్మించారు. గ్రిఫిన్ శాంటోపీట్రో వృత్తి రీత్యా నటుడు.