అమల్ క్లూనీ లెబనాన్‌లోని బీరూట్‌లో జన్మించారు. అమల్ క్లూనీ వృత్తి రీత్యా న్యాయవాది, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.