నాజియా ఇక్బాల్ పాకిస్థాన్‌లోని ఖైబర్ పఖ్తుంక్వాలో జన్మించింది. నాజియా ఇక్బాల్ వృత్తి రీత్యా సింగర్, సరదా వాస్తవాలు, వయస్సు, ఎత్తు మరియు మరిన్నింటిని కనుగొనండి.